Tillbaka till startsidan

Information från Polisen

Information från Polisen

Alkohol

Ordningslagen (1993:1617)

2 kap. 18 § st. 1-3 ordningslagen 

Vid en offentlig tillställning får spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622) intas bara om det sker vid tillåten servering av sådana drycker eller preparat. Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat som inte får intas vid tillställningen får inte heller förvaras i lokalen eller på platsen.

Polismyndigheten får för särskilda fall medge undantag från första stycket.

Den som bryter mot förbudet i första stycket är skyldig att på tillsägelse lämna tillställningen

2 kap. 29 § st 2 ordningslagen

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet i 18 § första stycket mot intag eller förvaring av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat döms till penningböter, om inte gärningen är belagd med straff i någon annan författning.

Lokala ordningsföreskrifter för Uppsala kommun

13 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom a. anläggningar för lek eller idrott, b. järnvägsområde, inklusive perronger och väntsalar, c. skolgårdar, d. kyrkogårdar och begravningsplatser, e. friluftsbad enligt 3 § f ovan, samt f. de områden som framgår av bilaga 1.

______________________________

Pyroteknik

Ordningslagen (1993:1617)

3 kap. 7 § st 1 ordningslagen

Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av Polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

3 kap. 22 § st 2 ordningslagen

Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 7 § eller mot föreskrifter enligt någon av 8–11 §§.

Lokala ordningsföreskrifter för Uppsala kommun

20 § Polismyndighetens tillstånd krävs för användning av pyrotekniska varor inom områden enligt bilaga. För övriga områden med sammanhållen bebyggelse krävs tillstånd vid alla tidpunkter utom nyårsafton och sista april från kl. 18.00 till kl. 02.00 därpå följande dag. Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från sjukhus och vårdinrättningar.

25 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §§, 10 § första stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första och andra styckena, 15 och 16 §§, 18–23 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

Fler bestämmelser om brand brandfarliga och explosiva varor i t ex lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, tillhörande förordning och utfärdade föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

______________________

Nedskräpning

Miljöbalken (1998:808)

29 kap. 7 § 

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år.

29 kap. 7 a §

Den som begår en gärning som avses i 7 § döms för nedskräpningsförseelse till penningböter, om nedskräpningen är att anse som mindre allvarlig. 

Valborg 2023

Valborg i Uppsala är hela Sveriges valborg! Vi ser fram emot att äntligen få hälsa våren välkommen till Uppsala och fira Sista april tillsammans med dig. På vår webbplats kommer att uppdateras löpande med information om det som en valborg i Uppsala har att erbjuda samt våra bästa tips för en så bra valborgsupplevelse som möjligt. Ha kul och ta hand om dig.

Läs mer här